วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ITA 2565

โรงพยาบาลบัวใหญ่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (MOIT 1 – MOIT 2)
  • ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (MOIT 3 – MOIT 5)
  • ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOIT 6 – MOIT 9)
  • ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส (MOIT 10 – MOIT 12)
  • ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน (MOIT 13 – MOIT 14)
  • ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (MOIT 15)
  • ตัวชี้วัดที่ 7 การดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (MOIT 16 – MOIT 17)
  • ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (MOIT 18 – MOIT 21)
  • ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร (MOIT 22 – MOIT 23)

นายสมบัติ วัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่
เบอร์โทร 0-4446-1855 ต่อ 101

ที่อยู่ : โรงพยาบาลบัวใหญ่
เลขที่ 6 ถนนเทศบาล 12 ต.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

Mail : buayaihospital@gmail.com


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (MOIT 1 – MOIT 2)

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง
1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)
1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
    1.2 นโยบายของผู้บริหาร
    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
    1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
  2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
  5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
  6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
  10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
  12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
  15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
  16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
     MOIT2-ข้อ17-บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำแผนขี้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
MOIT2 ข้อ17.1- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณพ.ศ.2564)
17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
MOIT2 ข้อ17.2.1 แผน-X-ray-digital-รพ.บัวใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-ลงนาม
MOIT2 ข้อ17.2.2 แผนซื้อยา-รพ.บัวใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-ลงนาม
MOIT2 ข้อ17.2.3 แผนซื้อวัสดุเภสัชภัณฑ์-รพ.บัวใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-ลงนาม
MOIT2 ข้อ17.2.4 แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์-รพ.บัวใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-ลงนาม
MOIT2 ข้อ17.2.5 แผนซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-ลงนาม
MOIT2ข้อ17.2.6แผนซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-ลงนาม
17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
MOIT2ข้อ17.3-ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1ตค.64-ธค.64-1.pdf
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-กลุ่มการพยาบาลตค.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-กลุ่มการพยาบาลธค.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-กลุ่มการพยาบาลพย.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-กลุ่มทันตกรรมพย.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พย.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-งานเภสัชตค.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-งานเภสัชพย.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-บริจาคพย.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-พัสดุนอกคลังตค.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-พัสดุนอกคลังธค.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-พัสดุในคลังตค.2564
MOIT2 ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-พัสดุนอกคลังพย.2564
MOIT2ข้อ17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-พัสดุในคลังพย.2564
17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
     MOIT2 ข้อ17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-กลุ่มการพยาบาลแบบสขร.1ตค.64
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-กลุ่มการพยาบาลแบบสขร.1พย.64
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-กลุ่มการพยาบาล(แบบสขร.1ธค.64
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แบบสขร.1พย.2564
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-กลุ่มทันตกรรมแบบสขร.1พย.2564
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-งานเภสัชแบบสขร.1ตค.2564
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-งานเภสัชแบบสขร.1พย.2564
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-บริจาคแบบสขร.1พย.2564
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-พัสดุนอกคลังแบบสขร.1ตค.2564
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-พัสดุนอกคลังแบบสขร.1ธค.2564
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-พัสดุนอกคลังแบบสขร.1พย.2564
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-พัสดุในคลังแบบสขร.1พย.2564
MOIT2 ข้อ17.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1-พัสดุในคลังแบบสขร.1ตค.2564
MOIT2-ข้อ17-บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำแผนขี้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (MOIT 3 – MOIT 5)

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT3 ข้อ1 บันทึกข้อขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี65
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ
MOIT3 ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2564ครบทั้ง4องค์ประกอบ
(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด
(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
(4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT3 ข้อ3 แบบฟอรฺ์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
MOIT4 ข้อ 1.2.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน(งบดำเนินการ)ปี2565
MOIT4 ข้อ1.2.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานงบลงทุนปี2565
1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
MOIT4 ข้อ1.3.1 แผนการจัดซื้อจั้ดจ้างและการจัดหาพัสดุงบดำเนินการปี2565
MOIT4 ข้อ1.3.2 แผนการจัดซื้อจั้ดจ้างและการจัดหาพัสดุงบลงทุนปี2565
1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
MOIT4-ข้อ-1.4-คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ-หรือปลดประกาศ
1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT4-ข้อ1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ-ไตรมาส3.pdf
MOIT4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (2).pdf
MOIT4-ข้อ 2.2.1-บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
MOIT4-ข้อ 2.1-บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ-ไตรมาส4.pdf
2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
MOIT4 ข้อ 2.2.1 สขร.1งบลงทุนเมย.65.pdf.
MOIT4 ข้อ 2.2.1 สขร.1 งบลงทุน พค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.1 สขร.1งบลงทุน มิย.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.1 สขร.1 งบลงทุน กค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.1 สขร.1 งบลงทุน สค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.1 สขร.1 งบลงทุน กพ.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.1สขร.1 งบลงทุน มค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.1 สขร.1 งบลงทุน มีค.65.pdf
MOIT4 ข้อ2.2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน-ทุกไตรมาส-ปี2565ไตรมาส1.pdf.
2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
MOIT4-ข้อ-2.2.2-สขร.1-พัสดุในคลัง-มิย.65.pdf.
MOIT4-ข้อ-2.2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-มิย.65ซื้อ.pdf.
MOIT4-ข้อ-2.2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-มิย.65จ้าง..pdf
MOIT5-ข้อ2.2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลังกค.65.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2.2-สขร.1-งานเภสัช-มิย.65.pdf.
MOIT4-ข้อ-2.2.2-สขร.1-งานทันตกรรม-มิย.65..pdf
MOIT4-ข้อ-2.2.2-สขร.1-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์-มิย.65.pdf.
MOIT4-ข้อ-2.2.2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-มิย.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พค.65.
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 งานทันตกรรม พค.65.pdf.
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-กลุ่มงานทันตกรรม-สค.65..pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง พค.65..pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุในคลัง พค.65..pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล เมย.65ครุภัณฑ์.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล เมย.65..pdf
MOIT4 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล สค..65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เมย.65.
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1งานพัสดุในคลัง เมย.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1งานทันตกรรม เมย.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 งานเภสัช เมย.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง เมย.65ซื้อ.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง เมย.65จ้าง..pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุในคลัง มีค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุในคลัง มค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุในคลัง กพ.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง 3 มค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1พัสดุนอกคลัง 2 มีค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง 2 มค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง 1 มีค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง 1 มค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง 1 กพ.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 ฝ่ายเภสัชกรรม มค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 ฝ่ายเภสัชกรรม กพ.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สค.65.pdf.
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กพ.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มงานทันตกรรม มค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล-2 กพ65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล มีค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล มค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล-1 กพ65.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุในคลัง-ธค64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุในคลัง-ตค64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-พย64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-ธค64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-ธค64.1.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-ตค64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-เทคนิคการแพทย์-พย64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-งานเภสัช-พย64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-งานเภสัช-ตค64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-งานทันตกรรม-พย64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-กค.65ครุภัณฑ์.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุในคลัง-พย64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-งบบริจาค-พย64.pdf
65ครุภัณฑ์.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-พย64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-ธค64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-ตค64.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-กค..65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล กค..65(ครุภัณฑ์).pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-กลุ่มงานทันตกรรม-กค.65.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-กลุุ่มงานบริหาร-1-สค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุุ่มงานบริหาร 1 กค.65.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-กลุุ่มงานบริหาร-2-กค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลังกค.65.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-สค.65ซื้อ.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-สค65จ้าง.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลังกค.65.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-งานเภสัช-กย.65.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-งานเภสัช-ก.ค.65.pdf
MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุในคลัง-ก.ค.65.pdf
MOIT4 ข้อ 2.2 สขร.1 พัสดุในคลัง ส.ค.65.pdf
ontent/uploads/2022/08/MOIT4-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลังกค.65.pdf

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT4-ข้อ-3-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานกค.-กย.65ไตรมาส4.pdf

MOIT4-ข้อ-2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส3.pdf.
MOIT4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่รายผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2.pdf
MOIT4ข้อ-2.3-แบบฟอร์มการเผยแพร่รายผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT4-ข้อ-3.1-บันทึกแจ้งเวียนประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุจำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
MOIT4-ข้อ-3.2-ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT4-ข้อ-3.3-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf
MOIT4-ข้อ-3.3-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานกค.-กย.65ไตรมาส4.pdf
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT5-ข้อ1.1บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตค-ธค2564.pdf
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564)
1. ตุลาคม 2564
MOIT5-ข้อ-2.1-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-ตค64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.1-สขร.1-งานเภสัช-ตค64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.1-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-ตค64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.1-สขร.1-พัสดุในคลัง-ตค64.pdf
2. พฤศจิกายน 2564
MOIT5-ข้อ-2.2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-พย64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.2-สขร.1-งบบริจาค-พย64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุในคลัง-พย64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.2-สขร.1-งานทันตกรรม-พย64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.2-สขร.1-งานเภสัช-พย64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.2-สขร.1-เทคนิคการแพทย์-พย64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.2-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-พย64.pdf
    3. ธันวาคม 2564
MOIT5-ข้อ-2.3-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-ธค64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.3-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-ธค64.1.pdf
MOIT5-ข้อ-2.3-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-ธค64.pdf
MOIT5-ข้อ-2.3-สขร.1-พัสดุในคลัง-ธค64.pdf
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5-ข้อ-3-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานตค.-ธค64.pdf
ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT5 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (2)
MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ไตรมาส4
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565)
1. มกราคม 2565
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 พัสดุในคลัง มค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง -3 มค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง -2 มค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง -1 มค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 ฝ่ายเภสัชกรรม มค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มงานทันตกรรม มค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล มค.65.pdf

    2. กุมภาพันธ์ 2565
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล-1 กพ65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล-2 กพ65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล-2 กพ65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กพ.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 ฝ่ายเภสัชกรรม กพ.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง -1 กพ.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 พัสดุในคลัง กพ.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มงานทันตกรรมกพ.65.pdf
    3. มีนาคม 2565
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล มีค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง -2 มีค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 พัสดุในคลัง มีค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2.2 สขร.1 กลุ่มงานทันตกรรม มีค.65.pdf
ไตรมาสที่ 3
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT5-ข้อ-1-บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ-ไตรมาส3.
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565-เดือนมิถุนายน 2565)
1. เมษายน 2565
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-งบลงทุน-เมย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-เมย.65ซื้อ.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-เมย.65จ้าง.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-งานเภสัช-เมย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-งพัสดุในคลัง-เมย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-งานทันตกรรม-เมย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์-เมย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-เมย.65.pdf.
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-เมย.65ครุภัณฑ์.pdf.
    2. พฤษภาคม 2565
MOIT5 ข้อ 2 สขร.1 งบลงทุน พค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2 สขร.1 พัสดุในคลังพค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2 สขร.1 พัสดุนอกคลัง พค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2 สขร.1 งานเภสัช พค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2 สขร.1 งานทันตกรรม พค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2 สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2 สขร.1 กลุ่มการพยาบาล พค.65.pdf
    3. มิถุนายน 2565
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-งบลงทุน มิย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-พัสดุนอกคลัง มิย.65ซื้อ.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1พัสดุนอกคลัง มิย.65จ้าง.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-พัสดุในคลัง มิย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-งานเภสัช มิย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-งานทันตกรรม มิย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มิย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล มิย.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล มิย.65-1.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล มิย.65-2.pdf
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5-ข้อ-3.3-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส3.pdf
ไตรมาสที่ 4
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT5-ข้อ-1-บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ-ไตรมาส4.pdf
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565-เดือนกันยายน 2565)
1. กรกฎาคม 2565
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-กค..65ครุภัณฑ์.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์-กค.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-กลุุ่มงานบริหาร-2-กค.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-งบลงทุน-กค.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-งานเภสัช-ก.ค.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-พัสดุในคลัง-ก.ค.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-พัสดุนอกคลังกค.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-กลุ่มงานทันตกรรม-กค.65.pdf
    2. สิงหาคม 2565
MOIT5 ข้อ 2 สขร.1 พัสดุในคลังส.ค.65.pdf
MOIT5 ข้อ 2 สขร.1 งานเภสัช ส.ค.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2.สขร.1-กลุุ่มงานบริหาร-1-สค.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-กลุ่มการพยาบาล-สค..65.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-สค65จ้าง.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-พัสดุนอกคลัง-สค.65ซื้อ.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์-สค.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2.-สขร.1-กลุ่มงานทันตกรรม-สค.65.pdf
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-งบลงทุน-สค.65.pdf
    3. กันยายน 2565
MOIT5-ข้อ-2-สขร.1-งานเภสัช-กย.65.pdf
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
MOIT5-ข้อ-3-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานกค.-กย.65ไตรมาส4.pdf

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOIT 6 – MOIT 9)

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1)
1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1)
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
กรณีหน่วยงานใช้คำสั่งเดิม ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.)
3. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุด ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.)
3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)
4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
  1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
  1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
  3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1.2 โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air)
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส (MOIT 10 – MOIT 12)

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
ไตรมาสที่ 2
  1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
  2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
    3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
    3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
  1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
  2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
    3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
    3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
1. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 โครงการ / กิจกรรม
2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)
3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)
4. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ
5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)
7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน (MOIT 13 – MOIT 14)

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
  3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
  1. บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด
  2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.)
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด
  3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  4. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  5. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
  6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
  1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
  2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด (แนบข้อ 1.)
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 6 การรับสินบน (MOIT 15)

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม
4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 การดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (MOIT 16 – MOIT 17)

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 2
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565)
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 การดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (MOIT 18 – MOIT 21)

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 81) ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานรายงาน
4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  2. แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18
  3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
  5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”
  1. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG …
  2. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG …
  3. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG …
  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน
1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รอบ 12 เดือน

1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1.2 โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร (MOIT 22-23)

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็นตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2
3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565)
4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ข้อมูลประกอบคำถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2
3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91) แนบตามข้อ 1.
3. นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลบัวใหญ่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565