Hospital Profile

รู้จักเรา

โรงพยาบาลบัวใหญ่ 6 ถนนเทศบาล 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ M2 เปิดให้บริการ 170 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 68 ไร่ 2งาน 34 ตารางวา แบ่งสัดส่วนเป็นพื้นที่ อาคารบริการและอาคารสนับสนุน ร้อยละ 70 อาคารที่พักอาศัยร้อย 20 และพื้นที่ใช้สอยร้อยละ 10 มีสถานที่สำหรับให้ผู้ป่วยพักผ่อนรอบๆบริเวณหอผู้ป่วย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง 5 สาขาหลัก และเปิดบริการจักษุชุมชน บริการทันตกรรม กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และ คุ้มครองผู้บริโภค