วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพ ภายในปี 2564

พันธกิจ

1.ให้บริการรักษาพยาบาลและพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ครอบคลุมสาขาหลักอย่างมีคุณภาพ
2.พัฒนาเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ในเขตรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและต่อเนื่อง
3.พัฒนาศักยภาพการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนให้สามารถจัดการดูแลด้านสุขภาพของชุมชนได้
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรธรรมาภิบาล

ค่านิยม

1. สนองความต้องการรับฟังเสียงสะท้อนใช้มาตรฐานวิชาชีพโดยยืดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient and Customer Focus)
2. การร่วมคิด ร่วมทำ การรับฟัง ภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงาน/วิชาชีพ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน (Team work)
3.การตัดสินใจบนพื้นที่ฐานของข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม (Management by fact)
4. การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนอง ปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพ (Learning)
5. ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น (Agility)

สมรรถนะหลักขององค์กร

1. บริการที่ดี (Service Mine)
2.การประสานงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
3.ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expert)

จุดเน้น / เข็มมุ่ง

1.พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย Stroke /STEMI/Sepsis/Hemodialysis/CAPD
2.พัฒนาศูนย์รับส่ง-ต่อ
3.พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้