วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทั่วไปชั้นนำ มุ่งเน้นการรักษา ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.ให้การพยาบาลรักษาที่มุ่งเน้นในระดับทุติยภูมิ (ระดับ M1 ) ให้ได้คุณภาพและศักยภาพสูงขึ้น
2.สร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาลใกล้เคียงและภาคีเครือข่ายและภาคีเครือข่ายสุขภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพ
3.พัฒนางานบริการปฐมภูมิเพื่อลดปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
4.พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง

ค่านิยม

1. สนองความต้องการรับฟังเสียงสะท้อนใช้มาตรฐานวิชาชีพโดยยืดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient and Customer Focus)
2. การร่วมคิด ร่วมทำ การรับฟัง ภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงาน/วิชาชีพ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน (Team work)
3.การตัดสินใจบนพื้นที่ฐานของข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม (Management by fact)
4. การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนอง ปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพ (Learning)
5. ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น (Agility)

สมรรถนะหลักขององค์กร

1. บริการที่ดี (Service Mine)
2.การประสานงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
3.ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expert)

จุดเน้น / เข็มมุ่ง

1.พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย Stroke /STEMI/Sepsis/Hemodialysis/CAPD
2.พัฒนาศูนย์รับส่ง-ต่อ
3.พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้