วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการ ทีมงานมีความสุข

วัสัยทัศน์

มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพ ภายในปี 2564

พันธกิจ

1. ให้บริการักษาพยาบาลและพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ครอบคลุมสาขาหลักอย่่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ในเขตรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและต่อเนื่อง
3. พัฒนาศักยภาพการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพร่วมกับภาคีเครื่อข่ายในชุมชนให้สามารถจัดการดูแลด้านสุขภาพของชุมชนได้
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรธรรมภิบาล

ค่านิยม

1. บุคลกรเก่งใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเอง (Ability To Learn)
2. ทีมงานมีวินัย มีคุณธรรม (Team Concern For Quality)
3. การบริการของบุคลากรมีลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใส ห่วงใย ใส่ใจ เต็มใจ (Service Mind)
4. การทำงานของบุคลากรมีจิตอาสา จิตบริการ มองคุณค่าของการทำงาน (Focus On Result)
5. องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและมีความสุข (Value On Staff)