รู้จักเรา

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการ ทีมงานมีความสุข

รู้จักเรา

โรงพยาบาลบัวใหญ่ เป็นดรงพยาบาลชุมชน สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการประชาชนที่ 120 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน การรักษาในระดับสาขาหลักที่มี ได้แก่ สูติกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา (จัดบริการร่วมกับ รพ.มหาราช นครราชสีมา) ออร์โธปิดิกซ์ บริการทันตกรรม กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตอำเภอบัวใหญ่ บัวลาย และอำเภอที่ใกล้เคียง