การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (EB1 - EB2)

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
  2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
  3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 Download
  4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ Download
    1.2 นโยบายของผู้บริหาร Download
    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน Download ผังโครงสร้าง
    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ Download
    1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Download
    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
    1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน Download
    1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน Download
    1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Download
    1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม Download
    1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 Download
    1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 Download
    1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 Download
    1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน Download
    1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) Download
  2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download
  3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) Download
  4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Download
  5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Download
  6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ Download
  8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
    9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) Download
    9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์2564 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมปี2564 แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชภัณฑ์2564 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพท แผนจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา2564 แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆทั่วไปวัสดุคงคัง แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆทั่วไป แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆทั่วไป แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา2564 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา2564 2 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา2564 แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง2564 แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2564 แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์นอก แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆการเกษตร เต้นสนาม
    9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
แบบ สขร.1 กลุ่มงานพยาบาล ต.ค.62-ก.ย.63 แบบ สขร.1 งานชันสูตร ต.ค.62-ก.ย.63 แบบ สขร.1 งานทันตกรรม ต.ค.-ก.ย.63 แบบ สขร.1 งานทันตกรรม ต.ค.-ก.ย.63 แบบ สขร.1 งานบริหารนอกคลัง ต.ค.62-ก.ย.63 แบบ สขร.1 งานบริหารในคลัง ต.ค.62-ก.ย.63 แบบ สขร.1 งานบริหารในคลัง ต.ค.62-ก.ย.63 สรุป

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2564 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2564 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรงานชันสูตรกค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรงานเภสัชกค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรจ้างนอกคลังกค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรจ้างงานทันตกรรมกค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรวัสดุนอกคลังสค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรในคลังกค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรครุภัณฑ์งานกลุ่มการพยาบาลกค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรงานกลุ่มการพยาบาลสค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรงานชันสูตรสค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรงานเภสัชสค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรจ้างนอกคลังสค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรวัสดุนอกคลังกค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรวัสดุงานทันตกรรมกค_64 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.3 แบบ สขรในคลังสค_64
    9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ Download ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯปี64ไตรมาส4
    9.5 บบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ม.6.2564 ไตรมาศ 2 ก.พ.2564 ไตรมาศ 2 มี.ค.2564 ไตรมาศ 3 เม.ย. 2564 ไตรมาศ 3 พ.ค. 2564 ไตรมาศ 3 มิ.ย. 2564 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 กลุ่มการช่วงกค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานชันสูตรช่วงกค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานพัสดุนอกคลังช่วงกค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานพัสดุในคลังคลังช่วงกค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานจ้างพัสดุนอกคลังช่วงกค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานทันตกรรมช่วงกค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานเภสัชช่วงกค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 ช่วง ตค63ถึงธค63ไตรมาส1 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 ช่วง พค64 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 ช่วง มิย64 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 ช่วง เมย64 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 กลุ่มการช่วงสค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานชันสูตรช่วงสค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานพัสดุนอกคลังช่วงสค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานพัสดุในคลังคลังช่วงสค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานจ้างพัสดุนอกคลังช่วงสค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานทันตกรรมช่วงสค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 งานเภสัชช่วงสค 64ไตรมาส4 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 ช่วง กพ64 ไตรมาส2 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 ช่วง มค64 ไตรมาส2 ไตรมาส 4 EB-2 ข้อ 9.5 แบบ สขร1 ช่วง มีค64 ไตรมาส2
  10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
  11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (EB3 - EB5)

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
  2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Dowload
  3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 Dowload
EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
    1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
    1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ Dowload
    1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง2564 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์นอกคลัง2564 แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2564 แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2564 แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆการเกษตรฯ2564 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์2564 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมปี2564 แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชภัณฑ์2564 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์2564 แผนจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา2564 แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆทั่วไปวัสดุคอมพิวเตอร์2564 แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆทั่วไปวัสดุงานบ้านงานครัว2564 แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆทั่วไปวัสดุสำนักงาน2564 แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆทั่วไปวัสดุสำนักงาน2564 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา2564 1 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา2564 2 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา2564
    1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ Download
  2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
    2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
    2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 Download ไตรมาศ 3 มิ.ย. 2564 ไตรมาส 4 EB-4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส4ปีง64
  3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน Download ไตรมาส 4 EB-4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องฯ 2560ไตรมาส4
  3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
    3.3.1 ชุดใบสำคํญการเบิกจ่าย ต.ค.2563-มี.ค.2564 งานซื้อ ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 มิ.ย. 2564 ไตรมาส 4 EB-4 ข้อ 3.3 ชุดใบสำคํญการเบิกจ่ายกค.2564กย.2564(ชุด1ต่ำกว่า1แสน)
    3.3.2 ชุดใบสำคํญการเบิกจ่าย ต.ค.2563-มี.ค.2564 งานจ้าง ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 มิ.ย. 2564 ไตรมาส 4 EB-4 ข้อ 3.3 ชุดใบสำคํญการเบิกจ่ายกค.2564กย.2564(ชุด2เกิน1แสน)
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
  1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
  2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 ดังนี้
    2.1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 Dowload
    2.2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 Dowload
    2.2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 Dowload
    2.2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 Dowload
    2.2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 Dowload
    2.2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564 Dowload
    2.2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน เม.ย. 2564 Dowload
    2.2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พ.ค. 2564 Dowload
    2.2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มิ.ย. 2564 Dowload
    2.7 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.7 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)งานเภสัชปี 64
    2.8 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.8 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)งานเภสัชปี 64
    2.9 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.9 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)งานทันตกรรมปี 64
    2.10 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)งานทันตกรรมปี 64
    2.11 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)งานชันสูตรปี 64
    2.12 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.12 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)งานชันสูตรปี 64
    2.13 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.13 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)งานกลุ่มการปี 64
    2.14 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.14 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)งานกลุ่มการปี 64
    2.15 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.15 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)จ้างนอกคลังปี 64
    2.16 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.16 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)พัสดุนอกคลังปี 64
    2.17 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.17 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)พัสดุในคลังปี 64
    2.18 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.18 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)พัสดุนอกคลังปี 64
    2.19 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.19 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)จ้างนอกคลังปี 64
    2.20 ไตรมาส 4 EB-5 ข้อ 2.20 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)พัสดุในคลังปี 64
  3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download ไตรมาส3

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (EB6 - EB9)

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบาย Download
    6.2.1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 Download
    6.2.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งนโยบาย Download
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
     7.1 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว Download
     7.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว Download
     7.3 โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว Download
     7.4 บัญชีรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของตำแหน่งลูกจ้างประจำ Download
     7.5 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างการให้ลูกจ้างประจำได้รับอตราค่าจ้างสูลกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ Download
     7.6 แนววทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ Download
     7.7 การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ Download
     7.8 หลักเกณฑ์และวิธการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ Download
EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ
  1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
  2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก Download
    2.1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ ไตรมาส 1 เมษายน 2563-กันยายน 2563 ไตรมาสที่ 3 ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
   9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
    9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB_9_1_1
    9.1.2 โครงการ EB_9_1_2
  9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม EB_9_2
  9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ EB_9_3
  9.4 รายงานการอบรม EB_9_4
  9.5 ภาพกิจกรรม EB_9_5
  9.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB_9_6

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส (EB10 - EB12)

EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่อทางการร้องเรียน Download
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
  11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ ไตรมาสที่ 4 Download
  11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ไตรมาสที่ 4 (ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ) Download
  11.4 หลักฐานรายงานสรุปว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง Download
  11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน Download

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน (EB13)

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน Download

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (EB14-EB15)

EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง Download
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน Download

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อการป้องกันการทุจริต (EB16-EB18)

EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน Download
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน Download
EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
    18.1.1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 Download
    18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
    18.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
  18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
    18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือฯ Download
      1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (12 เดือน คือเดือนกันยายน 2564) Download
      2 แแบบรายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ (12 เดือน คือเดือนกันยายน 2564) Download
    18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ Download
    18.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB19-EB21)

EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม EB_19_1
  19.2 สรุปผลการประชุม EB_19_2
  19.3 รายงานการวิเคราะห์ EB_19_3
  19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ EB_19_4
  19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB_19_5
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อบของหน่วยงาน
  20.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ EB_20_1
  20.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB_20_2
  20.3 หนังสือเวียน EB_20_3
  20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผล EB_20_4
  20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB_20_5
EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในองค์กรในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  21.1 หลักฐานการอบรม
    21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรม EB_21_1_1
    21.1.2 โครงการ EB_21_1_2
  21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม EB_21_2
  21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบการอบรม EB_21_3
  21.4 รายงานการอบรม EB_21_4
  21.5 ภาพกิจกรรม EB_21_5
  21.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB_21_6

ตัวชี้วัดที่ 9 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB22-EB24)

EB22 หน่วยงานมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงด้านทุจริต"
  22.1 หลักฐานการจัดโครงการ
    22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB_22_1_1
    22.1.2 โครงการ EB_22_1_2
  22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ EB_22_2
  22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ EB_22_3
  22.4 รายงานผลการจัดโครงการ EB_22_4
  22.5 ภาพกิจกรรม EB_22_5
  22.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB_22_6
EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..."
  23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากร EB_23_1
  23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม EB_23_2
  23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม EB_23_3
  23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม EB_23_4
  23.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB_23_5
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ EB_24_1
  24.2 ประกาศเจตนารมณ์ EB_24_2
  24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันฯ EB_24_3
  24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียน EB_24_4
  24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันฯ EB_24_5
  24.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB_24_6