ร่วมรณรงค์สกัดโควิด-19

มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564


วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จ.นครราชสีมา หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จ.นครราชสีมาด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ "มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"