ร่วมรณรงค์สกัดโควิด-19

มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ "มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"