ตรวจสถานการณ์ น้ำผุดปนเปื้อนเชื้อโรค

มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564


นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่บริเวณที่เกิดน้ำผุด ณ บ้านรกฟ้า หมู่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนพร้อมเตือนห้ามนำน้ำผุดที่พบมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ตามที่ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลบัวใหญ่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจคุณภาพน้ำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และทำการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น ตรวจพบว่าน้ำมีสภาพความเป็นกรด มีการปนเปื้อนเชื้อโรค (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรนำมาอุปโภค บริโภค อาจส่งผลให้ติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้ยังพบสารที่มีความเป็นกรดจะทำให้เกิดการระคายเคือง กัดกร่อน มีผลต่อกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ส่งผลต่อไต อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดนิ่วในระบบปัสสาวะ และอันตรายถึงเสียชีวิตได้ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ "มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"