หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลบัวใหญ่
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย